آیا لازم است حتما ناظر براعمال وصی تعیین گردد؟

دوشنبه 13 بهمن 1399
17:19
ایرج سلمانپور 09121404305

چگونه وصیت تنظیم کنیم نوشته ای است که به موجب آن موصی، تکلیف اموال وامور خود را مشخص نموده است. این نوشته می تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. چگونه موصی له (شخصی که در حق او وصیت می شود) می تواند مالک، آنچه شود که برای او وصیت شده است

پس از فوت موصی، موصی له با قبول وصیت میتواند تا به یک سوم از اموالی که برای او وصیت شده دستیابی داشته باشد. و به تمام اموالی که مورد وصیت قرار گرفته است( موصی به نام دارد ) اگر ورثه قبول کنند مالک می شود. مطابق ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی

نوع دیگری از وصیت، وصیت عهدی است که وصی در زمان زنده بودنش، وصیت کرده که موصی له امور او را انجام دهد و در واقع در این نوع وصیت اگر در زمان حیات وصیت کننده، وصیت، توسط وصیت شونده رد نشد، دیگر پس از ممات او نمی تواند وصیت را رد کند. حتی اگر جاهل بر وصیت باشد.


[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تمام انتظارات شما از موسسه حقوقی

دوشنبه 13 بهمن 1399
17:15
ایرج سلمانپور 09121404305

موسسه حقوقی مدافع حق پارسیان با شماره ثبت 16575در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده، لذا از سال 1383 رسما شروع به فعالیت نموده است. در راستای ارائه خدمات منحصر به فرد و ایده آل خود به مشتریانش، خدمات ویژه ای در نظر گرفته است که موجب تمیز او با دیگر موسسات است.[ بازدید : 137 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

دلایل لازم در دعوی اثبات مالکیت چیست؟

دوشنبه 13 بهمن 1399
17:10
ایرج سلمانپور 09121404305

وکیل دادگستری

اثبات مالکیت دعوای اثبات مالکی یکی از مهمترین مباحث حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده ها در دادگاههاست. در شرایط عادی طبق موا22 و48قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به طور قانونی به او منتقل شده است. اما موارد بی شماری که بین دارندگان سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حاصل می شود، در چنین حالتی لازم است دعوی اثبات مالک مطرح شود.


[ بازدید : 125 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تقسیم آپارتمان با توجه به قدرالسهم چگونه است؟

دوشنبه 13 بهمن 1399
17:07
ایرج سلمانپور 09121404305

وکیل متخصص ملکی

تقسیم مشاعات آپارتمان برای اینکه مالکین آپارتمانها در مجتمع های مسکونی بتوانند، از آپارتمانهای خود استفاده نمایند به صورتی که قانون تملک آپارتمانها رانقض نکنند. می بایست سهام اختصاصی مالکان واحد مورد نظر هر یک از نفرات با الحاقات و ملزومات آن مشخص باشد و تکلیف مشاعات از جمله حیاط، راه پله، پشت بام، اتاق سرایداری، ورودی ها، خروجی ها و انشعابات کنتورها مشخص باشد. لازم به ذکر است بدانید صورتمجلس تفکیکی که از اداره ثبت املاک و اسناد منطقه هایی که ملک درآن واقع شده است و گواهی مالیاتی اداره امور مالیاتی منطقه و گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری محل صورت می گیرد.[ بازدید : 125 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

چگونگی ارائه درخواست تقسیم ترکه ماترک

چهارشنبه 8 بهمن 1399
22:31
ایرج سلمانپور 09121404305

وکیل ملکی

چگونگی تقسیم ترکه بین ورثه مطابق ماده 300 امور حسبی در صورتی که ورثه متعدد باشند هر یک از ورثه می توانند از دادگاه تقسیم سهم خود را داشته باشند. اگر وارثی محجور باشند امین غایب وجنین شخصی که سهم الارث به او منتقل میشود و همچنین موصی لهم(شخصی که سهمی از ارث برای او وصیت شده و یا اینکه نظارتگر و عهده دار امور است.
اگر ورثه به سن رشد نرسیده باشند پدر یا جد پدری صغیر، می تواند تقاضای تقسیم ارث نماید.


[ بازدید : 151 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

چگونگی ارائه دادخواست و تعیین دادگاه صالح

چهارشنبه 8 بهمن 1399
22:10
ایرج سلمانپور 09121404305

کیل ملکی
وکیل : از روشهای فوق العاده شکایت است راهی است برای بازگشت دادگاه صادر کننده به حکم قبلی، زیرا شاکی مدعی است صدور رای از ابتدا اشتباه بوده است.

در چه شرایطی امکان پذیر است
همانطور که بر همگان محرز است هدف از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است. گاهی مواقع پیش می آید که دادرس نیز اشتباه می کند و اعاده دادرسی راهیست برای جبران اشتباه.


[ بازدید : 138 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تکلیف وصی پس از وصیت

چهارشنبه 8 بهمن 1399
22:07
ایرج سلمانپور 09121404305

کیل
چگونه وصیت تنظیم کنیم نوشته ای است که به موجب آن موصی، تکلیف اموال وامور خود را مشخص نموده است. این نوشته می تواند به صورت عادی یا رسمی تنظیم شود. چگونه موصی له (شخصی که در حق او وصیت می شود) می تواند مالک، آنچه شود که برای او وصیت شده است

پس از فوت موصی، موصی له با قبول وصیت میتواند تا به یک سوم از اموالی که برای او وصیت شده دستیابی داشته باشد. و به تمام اموالی که مورد وصیت قرار گرفته است( موصی به نام دارد ) اگر ورثه قبول کنند مالک می شود. مطابق ماده 827 قانون مدنی تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له پس از فوت موصی

نوع دیگری از وصیت، وصیت عهدی است که وصی در زمان زنده بودنش، وصیت کرده که موصی له امور او را انجام دهد و در واقع در این نوع وصیت اگر در زمان حیات وصیت کننده، وصیت، توسط وصیت شونده رد نشد، دیگر پس از ممات او نمی تواند وصیت را رد کند. حتی اگر جاهل بر وصیت باشد.


[ بازدید : 157 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

شماره تماس وکیل ملکی در دعاوی کیفری

سه شنبه 7 بهمن 1399
21:01
ایرج سلمانپور 09121404305

وکیل دعاوی ملکی

هردو به معنی جدا شدن سهم هر شریک از دیگر است که پس از درخواست متقاضی، تفکیک انجام و صورت مجلس تفکیکی دراداره ثبت تنظیم می گردد. و در تفکیک نیازی به حالت اشاعه نیست. در کل شخص می تواند برای انجام تفکیک به اداره ثبت منطقه رفته واز اداره ثبت منطقه ملک، درخواست تظیم صورتجلسه تفکیکی نماید. مثلا یک سند شش دانگ را به شش سند هرکدام یک دانگ تقسیم نماید.


[ بازدید : 123 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

چه اشخاصی می توانند درخواست صدور نمایند

سه شنبه 7 بهمن 1399
20:57
ایرج سلمانپور 09121404305

مرجع صالح جهت صدور حصر وراثت

وکیل ملکی

شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت متوفی، مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی است. اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران بوده است.

چه اشخاصی می توانند درخواست صدور نمایند؟پاسخ وکیل ملکی:

وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع می توانند از دادگاه درخواست صد ور گواهی حصر وراثت بنمایند.

مدارک لازم برای صدور گواهی حصر وراثت

ارائه اصل گواهی فوت و کپی آن
استشهادیه محضری
رسید گواهی مالیات برارث
کپی مصدق شناسنامه
ورثه
وصیت نامه
دادخواست صدور گواهی حصر وراثت

لذا دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی، درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می نماید. هزینه انتشار آن به عهده متقاضی می با شد[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

نحوه رسیدگی کمیسیون

سه شنبه 7 بهمن 1399
20:53
ایرج سلمانپور 09121404305

کیل دعوای ملکی

از دیدگاه حقوقی دو قانون حاکم هستند بر اراضی موات شهری (زمین موات زمینی است که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع درآن نیست و سابقه عمران و آبادی ندارد) قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

محدوده صلاحیت

درحال حاضر براراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها حاکم می باشد
لذا قانون حکمفرما براراضی خارج از محدوده محافظت شده شهرها، قانون تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 1365/9/30است.
کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و تعیین نوع زمین دایر(زمینی که سابقه آبادی دارد) و تمییز دایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که به موجب دستور العمل صادره از وزارت مسکن وشهرسازی مصوب1367/5/2
تشخیص عمران وتعیین نوع زمین به عهده کمیسونی به کمیسیون ماده 12گذاشته است.


[ بازدید : 117 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت وبلاگ تالار خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر بهترین لپ تاپ بهترین مزون لباس عروس در تهران فروش نایلون حبابدار فروش استرچ پالت بند قیمت پلی آمید انجام پروژه متلب کیف و کفش مجلسی دخترانه شیک تولید کننده نایلون حبابدار آموزش شبکه خرید زعفران قیمت ورق برنج خواص زعفران خرید فالوور ارزان خرید iptv خرید سیسیکم خرید سیسیکم فروش سیسیکم ورق استیل کجا بخرم ورق استیل کجا تهیه کنیم استنلس استیل چیست خرید اینترنتی زعفران خرید سیسیکم خرید iptv چاپ نوار چسب فروش نایلون حبابدار خرید تلویزیون LED بهترین برنامه IPTV برای ویندوز
بستن تبلیغات [X]