نمونه رای اجرت المثل ایام تصرف

پنجشنبه 5 فروردين 1400
9:03
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 156 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

اجاره بخشی از مغازه

پنجشنبه 5 فروردين 1400
9:02
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 137 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

نمونه دادخواست تخلیه ملک تجاری

پنجشنبه 5 فروردين 1400
9:01
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 153 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

صلاحیت شورای حل اختلاف در تخلیه اماکن تجاری

پنجشنبه 5 فروردين 1400
9:00
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 146 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

قوانین تخلیه مغازه اجاره ای

پنجشنبه 5 فروردين 1400
8:58
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 158 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

تخلیه اماکن تجاری

پنجشنبه 5 فروردين 1400
8:57
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 151 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

اجاره نامه زمین تجاری

پنجشنبه 5 فروردين 1400
8:56
ایرج سلمانپور 09121404305

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم

تنوع قوانین موجر و مستاجر و اعمال آن نسبت به املاک مختلف، موجب شکل گیری بخش بزرگی از پرونده های حقوقی در مراجع قضایی شده است.
چرا که افراد بدون آگاهی کامل از جزئیات قانونی این مبحث یا بدون مراجعه به وکیل ملکی متخصص، به تنظیم قرارداد اقدام کرده،
اما در اثنای عمل به قرارداد، با چالش های ناخواسته ناشی از قانون مواجه میشوند.

در حالیکه اگر

پیش یا حین تنظیم قرارداد از مشورت با وکیل ملکی بهره میبردند با مشکل روبرو نمیشدند.

به دلیل گستردگی نکات قانون مذکور، وکیل در مقاله پیش رو بخش کوتاه و کاربردی از آن را جهت آگاهی خواننده محترم شرح داده است.

اجاره اماکن تجاری توسط مستاجر دوم


[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

فرق مالکیت و سرقفلی چیست

يکشنبه 1 فروردين 1400
21:49
ایرج سلمانپور 09121404305

سرقفلی چیست ؟

سرقفلی مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستاجر دریافت می کند .
موجر طبق قانون در انتهای مدت مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستاجر بر می گرداند

این حق مربوط به اجاره اماکن تجاری است و در خصوص اماکن مسکونی مورد نداردو منظور از اماکن تجاری اماکنی است
که اشخاص برای فعالیت تجاری ، کسب ، کار و پیشه مورد استفاده قرار می دهند .

از نظر وکیل ملکی افرادی که ملکی تجاری اعم از مغازه یا دکانی را در اختیار داشته توصیه داریم
اگر میخواهند قرارداد اجاره خود را طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 6 تنظیم نمایند به مسائل سرقفلی در قانون جدید نیز توجه داشته باشند .[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

استعلام سرقفلی مغازه

يکشنبه 1 فروردين 1400
21:48
ایرج سلمانپور 09121404305

سرقفلی چیست ؟

سرقفلی مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستاجر دریافت می کند .
موجر طبق قانون در انتهای مدت مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستاجر بر می گرداند

این حق مربوط به اجاره اماکن تجاری است و در خصوص اماکن مسکونی مورد نداردو منظور از اماکن تجاری اماکنی است
که اشخاص برای فعالیت تجاری ، کسب ، کار و پیشه مورد استفاده قرار می دهند .

از نظر وکیل ملکی افرادی که ملکی تجاری اعم از مغازه یا دکانی را در اختیار داشته توصیه داریم
اگر میخواهند قرارداد اجاره خود را طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 6 تنظیم نمایند به مسائل سرقفلی در قانون جدید نیز توجه داشته باشند .


[ بازدید : 121 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

نحوه محاسبه سرقفلی

يکشنبه 1 فروردين 1400
21:46
ایرج سلمانپور 09121404305

سرقفلی چیست ؟

سرقفلی مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره از مستاجر دریافت می کند .
موجر طبق قانون در انتهای مدت مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه و به مستاجر بر می گرداند

این حق مربوط به اجاره اماکن تجاری است و در خصوص اماکن مسکونی مورد نداردو منظور از اماکن تجاری اماکنی است
که اشخاص برای فعالیت تجاری ، کسب ، کار و پیشه مورد استفاده قرار می دهند .

از نظر وکیل ملکی افرادی که ملکی تجاری اعم از مغازه یا دکانی را در اختیار داشته توصیه داریم
اگر میخواهند قرارداد اجاره خود را طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 6 تنظیم نمایند به مسائل سرقفلی در قانون جدید نیز توجه داشته باشند .


[ بازدید : 124 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس نقاشی ساختمان ویلچر پروژه متلب خرید فالوور ارزان اتاق فرار نایلون حبابدار برای اسباب کشی بذر یونجه لباس مجلسی لباس عروس دانلود فیلم قیمت نایلون حبابدار مدل لباس عروس و مجلسی خرید تلویزیون LED مدل لباس عروس و مدل لباس مجلسی بهترین مزون لباس عروس خرید لایک اینستاگرام کیف و کفش مجلسی
بستن تبلیغات [X]